Kontakt

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser

GENERELLE VILKÅR VED LEVERING AV PRODUKTER FRA KEBO GLASS AS

1 Vilkårenes status
Kjøperen har mottatt, gjort seg kjent med og aksepterer vilkårene gjengitt nedenfor som en del av kontrakten mellom partene.

Ved forbrukerkjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven.

2 Kontraktsdokumentene
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene med vedlegg gjelde i denne rekkefølge.

a) Avtaledokumentet (hvis opprettet)
b) KEBO GLASS AS sin ordrebekreftelse
c) Disse generelle vilkårene
d) Kjøpers bestilling
e) KEBO GLASS AS sitt tilbud

Produktopplysninger av enhver art, herunder opplysninger om priser, bruksområder og tekniske spesifikasjoner som fremkommer i brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell er bare en del av avtalen dersom det er henvist til opplysningene i avtaledokumentet eller ordrebekreftelsen.

3 Krav til varens egenskaper mv
3.1. Varen skal ha de egenskaper som følger av kontraktsdokumentet, jf punkt 2.
3.2. Varen skal være i samsvar med de lover og forskrifter som gjaldt på bestillingstidspunktet hvis ikke annet følger av kontraktsdokumentet, jf punkt 2.
3.3. Skal brukeren bruke varen til et annet formål enn det varen vanligvis brukes til (f. eks i spesielt værutsatt område etc), er der ikke en mangel dersom det viser seg at varen er uegnet til dette formåler. Dette gjelder likevel ikke dersom KEBO GLASS AS uttrykkelig har opplyst skriftlig at varen er egnet til det angitte formålet.
3.4. Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner er det ingen mangel dersom varen viser seg lite egnet/uegnet til det formålet kjøperen skal bruke det til.
3.5. Kjøperen kan ikke påberope som mangel at varen avviker fra produktopplysninger som fremkommer i brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell med mindre det er henvist til opplysningene i ordrebekreftelse eller avtaledokument.


4 Endringer i leveransen
4.1 I tiden før levering kan kjøperen i rimelig utstrekning forlange endringer i leveransens omfang.
4.2 Krav om endring må fremsettes skriftlig. Kravet må inneholde en nøyaktig beskrivelse av den endringen som kreves.
4.3 KEBO GLASS AS skal uten ugrunnet opphold gi kjøperen underretning om hvilke forandringer i kontraktsummen, leveringstid og andre vilkår som vil bli følgen av kjøperens endringsordre.
4.4 KEBO GLASS AS er ikke forpliktet til å etterkomme en endringsordre før partene har inngått skriftlig avtale om de aktuelle forandringer i kontraktsummen, leveringstid og andre vilkår, jf punkt 4.3.
4.5 Kjøperen har rett til å avbestille hele eller deler av leveransen. Krav om avbestilling må fremsettes skriftlig. Avbestiller kjøperen hele eller deler av leveransen, skal kjøperen betale den avtalte kjøpesummen for det som avbestilles fratrukket de kostnader som KEBO GLASS AS sparer/unngår som følge av avbestillingen. Det regnes som avbestilling dersom kjøperen ved endringsordre reduserer kontraktens omfang.


5 Leveringstid og leveringssted mv
5.1 Varen skal hentes (leveres) på det tidspunkt som følger av kontraktsdokumentene.
5.2 Den avtalte leveringsdato utskytes dersom:
a) Kjøperen krever endringer som sinker framdriften.
b) Kjøperen ikke yter den medvirkning som avtalt.
c) KEBO GLASS AS rammes av en ikke uvesentlig hindring utenfor selskapets kontroll som sinker fremdriften.
d) Fristforlengelsen skal svare til det tidstap som forholdet (endringen/hindringen) har medført.
e) Kjøperen kan utskyte det avtalte leveringstidspunktet etter eget ønske. Kjøperen plikter likevel å dekke merkostnader oppstått som følge av at leveringstidspunktet utskytes.
f) Utskytes leveringstidspunktet pga kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da
lagret for kjøperens regning og risiko hos selger, produsent, speditør eller lignende.
5.3 Er ikke annet avtalt, leveres varen fra fabrikk, KEBO GLASS AS produksjonssted (hentekjøp).
Er det avtalt at KEBO GLASS AS skal sende varen (sendekjøp) til kjøper, skal kjøper dekke fraktkostnader og eventuelle utgifter til skadeforsikring. KEBO GLASS AS har ikke plikt til å sørge for skadeforsikring uten at kjøperen uttrykkelig har krevd dette.

6 Kjøperens undersøkelsesplikt etter levering
6.1 Ved vare levert fra fabrikk (hentekjøp).
Kjøperen plikter å undersøke varen ved overlevering fra fabrikk. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum, varens egenskaper samt eventuelle synlige skader. Mangler som kjøperen burde oppdaget ved en undersøkelse som nevnt må påføres pakkseddel og leveres KEBO GLASS AS ved produksjonsformann eller eventuelt ansvarlig saksbehandler.
6.2 Ved vare mottatt på bestemmelsesstedet (vare sendt fra
KEBO GLASS AS)
Kjøperen plikter å undersøke varen straks denne ankommer bestemmelsesstedet. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum, varens egenskaper, samt eventuelle synlige skader. Mangler som kjøperen burde oppdaget ved en undersøkelse som nevnt må påføres fraktbrev ved mottak av varen.


7 Partenes stilling ved mangler
7.1. Har varen en mangel, kan begge parter kreve at KEBO GLASS AS skal rette (utbedre) mangelen. KEBO GLASS AS skal bære kostnader knyttet til rettingen (utbedringen). KEBO GLASS AS kan i stedet for retting velge å foreta omlevering dersom dette kan skje uten å volde kjøperen

vesentlig ulempe.
7.2. Blir ikke mangelen rettet (utbedret) innen rimelig tid etter at kjøperen har satt fram krav om det, kan kjøperen kreve et forholdsmessig prisavslag.
7.3. Er mangelen vesentlig, kan kjøperen i stedet for prisavslag etter punkt 7.2. kreve ny vare (omlevering). Vil levering av ny vare (omlevering) påføre kjøperen ekstraordinære ulemper, kan kjøperen i stede heve kjøpet. Jf likevel punkt 7.4.
7.4. Er varen produsert på grunnlag av kjøperens oppgaver eller ønsker (tilvirkningskjøp) kan kjøperen heve kjøpet bare dersom mangelen medfører at formålet med kjøpet forfeiles fullstendig.
7.5. Kjøperen kan kreve erstattet økonomisk tap som følge av mangel bare dersom mangelen skyldes at KEBO GLASS AS har utvist uaktsomhet (skyld). KEBO GLASS AS erstatningsansvar skal ikke overstige den avtalte kjøpesummen for den mangelfulle varen. KEBO GLASS AS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
7.6. Kjøperen plikter å reklamere skriftlig til KEBO GLASS AS uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøperen kan ikke fremme krav mot KEBO GLASS AS på grunn av mangel senere enn 12 måneder etter at varen ble levert.

8 Partenes stilling ved forsinkelse
8.1. KEBO GLASS AS skal uten ugrunnet opphold underrette kjøperen dersom en blir oppmerksom på at det vil inntre forsinkelse. jf punktene 5.1 og 5.2 foran. KEBO GLASS AS skal så vidt mulig samtidig opplyse om når levering kan ventes (antatt leveringsdato).
8.2. Kjøperen kan heve kjøpet dersom forsinkelsen medføre et vesentlig kontraktsbrudd. Jf likevel punkt 8.3.
8.3. Er varen produsert på grunnlag av kjøpers oppgaver eller ønsker (tilvirkningskjøp), kan kjøperen heve kjøpet bare dersom forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet forfeiles fullstendig.
8.4. Kjøperen kan kreve erstattet økonomisk tap som følge av forsinkelse bare dersom forsinkelsen skyldes at KEBO GLASS AS har utvist uaktsomhet (skyld). KEBO GLASS AS erstatningsansvar skal ikke overstige bot på 0,1 % for hver ukes forsinkelse, maksimalt 10 % regnet av den avtalte kjøpesummen for den forsinkede/uteblitte del av leveransen.

9 Priser, fakturering, toll mv
9.1. Er ikke annet uttrykkelig angitt, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, fraktomkostninger, forsikringspremie og liknende sideutgifter.
9.2. Dersom KEBO GLASS AS kostnader ved kontrakten øker i tiden fra avtaleinngåelse til levering som følge av endringer i innkjøpspriser, offentlige avgifter eller valutakurser, har KEBO GLASS AS rett til å øke kontraktsprisen tilsvarende.
9.3. Faktura følger varen om ikke annet utrykkelig er avtalt. Eventuell kredittid fremgår av fakturateksten og regnes fra fakturadato.
9.4. Til sikkerhet for rett betaling av kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, har KEBO GLASS salgspant i varen.
9.5. Har kjøperen krav mot KEBO GLASS AS som følge av kontraktsbrudd, kan kravet kun benyttes til motregning ovenfor KEBO GLASS AS dersom kravet er erkjent eller anerkjent ved rettskraftig dom.

10 Lovvalg og tvisteløsning
10.1. Kontraktsforholdet mellom partene er underlagt norsk rett.
10.2. Ved kontraktsforhold der kontraktsverdi er større eller lik 100G skal eventuell tvist mellom partene, som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang. Vernetinget i Bergen skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Ved kontraktsforhold under 100G skal eventuell tvist løses ved voldgiftsklausul. Hver av partene velger hver sin oppmann. Disse velger tribunalets formann. Tribunalets formann avgjør innen 1 måned etter 2 skriftlige innlegg fra hver av partene. Partene dekker egne kostnader og
deler formannens kostnader likt uansett utfall.